Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

Fədakar insan / Бескорыстный человек

45663 Baxış sayı / 19-12-2017 15:03

İnsan üçün ən müqəddəs hisslərdən biri də dostluqdur. Hər bir insan həyatda özünə yaxın dost axtarır. Dost salamında təsəlli tapan hər ürək, dağlar arxasında qalsa belə təsəllini gözü gördüyü ilə deyil, dost bildiyi ilə taparmış. Insanın yaraşığı sadəlik və təvazökarlığdır. Əsl insan səmimi, düşüncələrini, duyğularını gizlətmədən, özünü olduğu kimi göstərməli, əsl xarakterini açıq şəkildə büruzə verməlidir. İnsan həyata gözünü açanda gözəl təbiətin qoynuna atılmışdır. Yer, göy, kainat, təbii gözəlliklər onu düşünməyə, öyrənməyə sövq etmişdir.

Aqil nurani insanlar həmişə yaxşı, xeyirxah əməlləri yaşadaraq, öz müdrik kəlamları ilə nəsillərin tərbiyəsinə çalışmış, kamil ailə və cəmiyyət yaratmağa səy etmişdir. Bunların əsasında bütöv fəlsəfi dünya baxışı, etik qaydalar düşünülmüşdür. Məhz bu düşüncələr əsasında, mənəvi dəyərlər ortaya qoyulmuş və insanlar bütün varlığı ilə öz qabiliyyətini üzə çıxartmışdır.

 Həyatın bütün sınaqlarından keçməsinə baxmayaraq, hələ illər öncə öz mənəviyyatını qoruyub saxlayan məhz bu insan Rəhim Sultanovdur. Ümumiyyətlə Rəhim Sultanovla məni bağlayan bizim möhkəm dostluğumuzdur. Bu dostluq uzun müdətdir ki, davam edir. Bu müddət ərzində Rəhim müəllimi yaxından tanımaq, hər kəs kimi mənim üçün də böyük şərəfdir. Bu insan mənəviyyatın tam özüdür. İnsan mənəviyyatı, Tanrı tərəfindən təlqin edilən dinc, əmin-amanlıq şəraitində təbiətə uyğun yaşamaqdır. Ümumiyyətlə bu insanın tərifə ehtiyacı yoxdur, O, sözün əsl mənasında sadalanan bu müsbət keyfiyyətlərin daşıyıcısıdır. Şəxsiyyət mənəvi fəaliyyətin subyektidir. Cəmiyyətdə hadisələrin önündə şəxsiyyət olmayanda narahatlıq, qarşılıqlıq yaranır. Görkəmli müdrik şəxsiyyətlər, öz xalqına nicat vermək, onu işıqlı gələcəyə qovuşdurmaq arzusu, idealı ilə çarpışan mübarizlər yetişdirmişlər.

Bu mübarizlərin arasında xoş rəftarı, səmimiliyi, qayğı və inamı, hörmət və sədaqət hissini özündə cəmləşdirən Rəhim müəllim, həyatın enişli- yoxuşlu yollarını keçə-keçə, dövrün bütün çətinliklərini, ziddiyyətlərini, ağlın gücü ilə, ürəyin istisi ilə aradan götürərək, prinsipial bir insan olaraq cəmiyyətdə öz yerini laiqincə tutmuşdur. Prinsipial insan dedikdə, gözlərimizin önündə əqidə saflığı, zəngin görüş dairəsi olan, qanun keşiyində duran obyektiv şəxs canlanır. Tanrı bu insana cəsarət, mərdliklə yanaşı, həm də dərin düşüncə və yüksək mənəvi keyfiyyətlərdən olan “Xeyirxah” işlərə də ruhlandırmış, ona doğru yolu göstərmişdir. Rəhim Sultanov tərifli sözləri heç xoşlamaz, o qədər mədəni insandır ki, onun kiməsə səsini ucaltdığını görməmişəm. Çox şirindil, xoş rəftar, açıqürəkli və diqqətcildir. Onda insanlara qarşı böyük məhəbbət var, bu da onun böyüklüyündən, geniş ürəkli, səxavətli olmasından irəli gəlir. Məhz belə insanlar həyatı daha geniş anlamda qavramaq istəyir və bu düşüncə tərzi ilə yaşayırlar. Rəhim müəllimin çox gözəl ailəsi var. O namuslu ,qeyrətli və çox mərd insandır. Həyatın sərt üzü ilə də qarşılaşıb, lakin əzmini itirməyib. Əbəs yerə deməyiblər ki, əzmkar insan qarşısındakı hər cür maneələri asanlıqla dəf etməyə qadirdir. Rəhim Sultanov ülvi bir insan, əsl vətəndaş, vətənpərvər və milli dəyərlərimizə bağlı olan bir insandır. Rəhim müəllimin çox müsbət aurası var, o bütün insanları özünə asanlıqla cəlb etmək iqtidarına malıkdir. O həm də təbiətin vurğunudur. Həyat sanki bu tipli insanları xüsusi olaraq özəl yaratmış, onları cəmiyyətimizin, təbiətimizin bir növ xilaskarı kimi bizlərə bəxş etmişdir.

 Mən və mənim ailəm çox sevinirik ki, bizim Rəhim Sultanov kimi sədaqətli dostumuz var. 

Mehman Ağarzayev 

Одним из самых священных чувств для человека является дружба. Каждый человек ищет себе близкого друга в жизни. Каждое сердце нашедшее свое утешение  в приветствии дружбы, даже оставаясь в дали за горами , свой покой не ищет в том ,что видит глазами, а довольствуется тем , что оно знает о друге. Красота человека - это его простота и скромность. Настоящий искренний человек, не скрывая свои чувства и мысли, должен показать себя таким каков он есть, при этом в открытой форме продемонстрировать свой истинный характер. Человек с момента своего рождения уже был брошен в объятия прекрасной природы. Земля, небо, вселенная и естественная красота окружения побудили его думать и учиться. 

Мудрые и светлые люди , давая жизнь своим добрым делам и поступкам, пытались воспитывать целые поколения своими мудрыми изречениями , тем самым прилагали все усилия для создания идеальной ячейки семьи и общества. На основе всего этого был продуман целостный  философский взгляд на мир и его этические правила поведения. Лишь благодаря этим мыслям были раскрыты моральные ценности человечества и люди раскрыли свои способности со всем своим существованием. 

Несмотря на прохождения всех испытаний, посланных ему жизнью , он смог за пройденные годы уберечь и сохранить в себе свою духовность . И этим человеком является Рагим Аледдин оглы Султанов. В преть я буду говорить об этом человеке от первого лица, так как друг это твое зеркальное  отражение, твое второе я. В общем то меня с Рагимом связывает крепкая дружба. Это дружба продолжается долгие годы. За период нашей дружбы, как и для каждого его знающего, узнать его ближе  стало для меня честью. Этот человек есть олицетворение сути человеческой морали. Человеческая мораль заключается в том, чтобы жить в гармонии с природой в мирной и спокойной обстановке, дарованным нам Всевышним. В принципе этот человек не нуждается в похвале. Он в истинном смысле этого слова является носителем всех этих перечисленных положительных качеств. Личность – субъект  духовной деятельности. Когда в обществе перед событиями  нет личности, возникает тревога, взаимное несогласие. Выдающиеся мудрые личности во спасение своего народа, с желаниями  и идеями воссоединения его с прекрасным будущим , возрождали борющихся борцов. Среди этих борцов можно отметить  доброжелательного, искреннего, концентрирующий в себе уважение и преданность Рагима , который преодолевая  все трудности жизненного пути , с помощью своего разума и теплоты сердца , смог пройти все трудности,  противоречия эпохи  и , как принципиальный человек , занять свое достойное место в обществе. Говоря о принципиальном человеке перед нашими глазами возрождается образ  объективной личности с чистыми убеждениями , с рациональным кругом зрителей и стоящего на страже закона . Всевышний  наряду с мужеством и храбростью наделил этого человека еще вдохновением на высоко  моральные качественные добрые дела , указав ему  правильный путь. Он не любит похвальных слов. Рагим настолько интеллигентный человек,  что я никогда не был свидетелем того, чтобы он на кого-то повысил голос. Очень ласковый, дружелюбный, сердечно открытый и внимательный.  По отношению к людям у него всегда присутствует чувство  большой любви и это обусловлено его величием, широтой души, великодушием. 

Именно такие люди хотят осознать жизнь в более широком смысле и живут таким образом мышления. У Рагима очень прекрасная  семья. Он очень порядочный, честен с чувством собственного достоинства и мужественный человек  и  в этом  немаловажную роль сыграли семья, среда , место рождения и проживания, люди в его воспитании и образовании , и что послужило  фундаментом для формирования его как личности. Будучи юристом по образованию и имея  определенный опыт работы в этой области , он нашел в себе силы и мужество , вопреки своим родным и наставникам по жизни , отказаться от этой профессии и уйти совсем в  иную сферу деятельности, тем самым показав  всем его знающим людям, наглядный пример того, что человек должен быть там, где он видит себе по призванию. Дарить людям радость, помогать им своими делами  можно в любой профессии, но он эту свою миссию увидел в возведении , в благоустройстве,  в реставрации, в облицовке  жилых  домов  не только в Баку, но и за ее пределами на международном уровне. Отныне он долгие кропотливые годы  является председателем Совета директоров ООО »Caspian Service».  Удостоен золотой медали «Vətən Övladı» за активное участи в развитие Азербайджанской Республики. Это компания на сегодняшний день принимает активное участие в международных градостро-ительных проектах, оставляя за собой островки "бакинской архитектуры", тем самым вносит свой вклад в расширение двусторонних связей Азербайджана с другими странами мира в сферах торговли, экономики и  культуры.  Француз- ская Ассоциация содействия национальной промышленности наградила компанию »Caspian Service» золотой медалью SEIN за высокие стандарты в строительстве. 

Безусловным брендом Азербайджана является "бакинская архитектура", история которой измеряется столетиями. "Бакинская архитектура" является великолепным примером органического синтеза всего лучшего, что накоплено архитектурой Востока и Запада. Поистине впечатляющая архитектура продолжает вызывать всеобщее восхищение и у гостей нашей столицы из самых разных уголков мира. Наглядным примеров  этого является то, что компанию удостоили  премией за развитие азербайджано-казахских отношений. В 2003 году была учреждена дочерняя компания "Caspian Service Kazakhstan" в городе Астане - новой столице Казахстана, которая наравне с крупными международными строительными компаниями принимала участие в возведении новой столицы страны. Строительство было отмечено Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым: "Успехи Казахстана видны в облике ваших городов и в ее новой столице - Астане. Это яркий пример того, как в короткий срок можно воздвигнуть город".

За годы своей деятельности "Caspian Service" заслужила репутацию стабильной и надежной инвестиционно-строительной компании Азербайджана. Профессионализм ее сотрудников, большой опыт, глубокое знание отрасли и творческий подход даже к самой традиционной задаче позволяют ей занимать лидирующие позиции среди других компаний строительного рынка Азербай-джана и получать самые престижные награды в разных номинациях.  И в этом есть большая  бескорыстная заслуга Рагима Аледдин оглы Султанова. 

Баку для Рагима  колыбельная, источник его вдохновения и творения. Он вырос здесь, любит его всеми фибрами души , болеет за него  и делает очень многое  для за города-героя  не меньше истинного бакинца. Даже столкнувшись с суровым лицом жизни, он не потерял былой решимости. Не зря говорят, что решительный  человек может легко преодолеть любые препятствия, с которыми он столкнулся на своем жизненном пути. Рагим  - благородный человек, настоящий гражданин, патриот и человек, который связан с нашими национальными ценностями. Он обладает очень хорошей аурой и способностью с легкостью привлекать к себе людей разных социальных сословий. Он также любитель природы. Жизнь как буд-то специально создала такой тип людей  и подарила их нам во имя спасения нашего общества и природы. 

Я очень рад, что у меня есть такой верный друг, как Рагим Аледдин оглы Султанов!

Мехман Агарзаев

 Bizə necə gələ bilərsiniz ?

Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

Əlaqə telefonu: (050) 364-46-01 / Elektron poçt: [email protected]